Auto Dialer

Định nghĩa Auto Dialer là gì?

Auto DialerAuto Dialer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Auto Dialer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một dialer tự động là một chương trình phần mềm sử dụng để tự động quay nhiều số điện thoại từ một cơ sở dữ liệu. Nó có thể được cấu hình để lại tin nhắn cho những người trên máy trả lời, tiếp nhận phản ứng ghi lại hoặc quay số điện thoại cho một nhà điều hành. dialers Auto được sử dụng rộng rãi trong điện thoại và hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc chính đằng sau dialers tự động là khả năng phát hiện đón con người sống và máy trả lời. Vì không có tín hiệu phần cứng khi cuộc gọi được trả lời bởi hệ thống trả lời tự động, dialers auto phân tích nhận âm thanh để đưa ra dự đoán.

What is the Auto Dialer? - Definition

An auto dialer is a software program used to automatically dial many numbers from a database. It can be configured to leave messages for people on answering machines, receive recorded responses or dial telephone numbers for an operator. Auto dialers are extensively used in telemarketing and customer support.

Understanding the Auto Dialer

The main principle behind auto dialers is the ability to detect live human pickup and answering machines. As there are no hardware signals when calls are answered by an answering system, auto dialers analyze received audio to make predictions.

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Algorithm
  • Modem
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Output Device
  • Customer Support
  • Answering Machine
  • Auto-Answer
  • Demon Dialer
  • Companion Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *