Automated Health Practice Management

Định nghĩa Automated Health Practice Management là gì?

Automated Health Practice ManagementQuản lý Hành Nghề Y Tế Automated. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automated Health Practice Management - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tự động quản lý thực hành y tế là một hình thức thu thập dữ liệu điện tử được sử dụng để cải thiện kết quả sức khỏe. Tự động quản lý thực hành y tế bao gồm một loạt các thu thập dữ liệu điện tử, bao gồm chụp trường dữ liệu rời rạc. Biến đổi và nâng cấp trong lĩnh vực quản lý hành nghề y tế sẽ xảy ra như động thái quản lý y tế từ giấy để hình thức điện tử. Tự động quản lý thực hành y tế sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu điện tử để đo lường kết cục lâm sàng như:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch chiến lược CNTT thường thiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như các nhân viên CNTT có trình độ. Tuy nhiên, kỹ thuật CNTT như khai thác dữ liệu có thể dẫn đến phân tích sức khỏe tiên đoán, mà có thể cải thiện quản lý hoạt động y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Kết quả từ HIMSS dưỡng Tin học Workforce Khảo sát năm 2011 cho thấy các y tá có ít hoặc không có đào tạo hoặc giáo dục trong tin học y tế và công nghệ thông tin. Nó cũng tiết lộ sự bất mãn của y tá bác sĩ với sự bất lực của tổ chức để thực hiện dữ liệu chụp công nghệ. Nhiều cơ sở y tế sử dụng bảng câu hỏi giấy cùng với phương pháp phân tích kết quả bằng tay. Mặc dù các chuyên gia sức khỏe dường như biết những gì họ muốn công nghệ-khôn ngoan, họ có thể không có các nguồn lực hoặc đào tạo, trong đó để kết quả dữ liệu thu hồi và cải tiến các biện pháp lâm sàng đồng thời tăng cường chất lượng chăm sóc. Kết quả là, lâm sàng, hệ thống CNTT quản lý và kinh doanh là gì nhiều kết quả khảo sát kết luận như kiểu mong muốn nhất của CNTT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những loại công nghệ là tốn kém nếu mua từ các nhà cung cấp lớn.

What is the Automated Health Practice Management? - Definition

Automated health practice management is a form of electronic data capture that is used to improve health outcomes. Automated health practice management covers a wide range of electronic data capture, including discrete data field capture. Transformations and upgrades in the area of health practice management will occur as health management moves from paper to electronic form. Automated health practice management uses electronic data management systems to measure clinical outcomes such as:

Understanding the Automated Health Practice Management

Strategic IT plans are often lacking in the health care field, as are qualified IT personnel. However, IT techniques such as data mining can lead to predictive health analysis, which can improve health practices management and improve the quality of patient care. Results from the HIMSS Nursing Informatics Workforce Survey of 2011 show that nurses have little or no training or education in health informatics and information technology. It also revealed nurse clinicians' dissatisfaction with their organization's inability to implement data capturing technology. Many health care facilities use paper questionnaires along with manual result analysis methods. Although health professionals appear to know what they want technology-wise, they may not have the resources or training in which to capture data outcomes and improve upon clinical measures while enhancing quality care. As a result, clinical, administrative and business IT systems are what many survey results conclude as the most desired type of IT in the health care field. These types of technologies are expensive if purchased from large vendors.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Business (E-Business)
  • IT Healthcare
  • Health Informatics (HI)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *