Backup on the Web

Định nghĩa Backup on the Web là gì?

Backup on the WebSao lưu trên Web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Backup on the Web - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sao lưu trên Web là một bảo vệ dữ liệu trực tuyến để cung cấp quản lý và bảo vệ dữ liệu cho người dùng cá nhân cũng như các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Thuật ngữ này còn được gọi là sao lưu trực tuyến, sao lưu Web, sao lưu trên nền web, sao lưu trang web thuần dựa trên tắt và cụm từ tương tự khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sao lưu trên Web có thể rất quan trọng nếu hoặc khi, thiết bị máy tính bị phá hủy do hỏa hoạn, lũ lụt, nổ, phá hoại, động đất, bão hoặc một số sự kiện không lường trước khác. Mất dữ liệu có thể có nghĩa là sự mất mát của các tài liệu, hình ảnh, nghiên cứu, sáng tác, đồ họa và một loạt các dữ liệu kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, đối với các tổ chức này có thể có nghĩa là sự mất mát của năm của dữ liệu bảng lương, dữ liệu bán hàng, dữ liệu hàng tồn kho, văn bản pháp luật, các văn bản kế hoạch chiến lược, sơ đồ, biểu đồ và nhiều người khác. Qua hàng trăm này, hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu khách hàng có thể bị ảnh hưởng xấu. Như vậy, sao lưu trên Web là vô giá cho việc phục hồi từ thảm họa địa phương. Tần suất sao lưu cũng là rất quan trọng. PC với 2 đến 4 bộ vi xử lý có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu trên Web trong khi một hoặc một số ứng dụng đang được sử dụng cùng một lúc, và người dùng có thể không bao giờ nhận thấy một sự giảm hiệu suất máy tính. Tuy nhiên, người sử dụng với một bộ xử lý duy nhất sẽ, định kỳ nếu không thường xuyên hơn, trải nghiệm sự suy giảm trong hoạt động.

What is the Backup on the Web? - Definition

Backup on the Web is an online data safeguard to provide data management and protection for individual users as well as large and small businesses. This term is also known as online backup, Web backup, Web-based backup, net-based off site backup and other similar phrases.

Understanding the Backup on the Web

Backup on the Web may be crucial if or when, computer equipment is destroyed by fire, flood, explosion, vandalism, earthquake, storms or some other unforeseen event. Loss of data could mean loss of documents, pictures, research, compositions, graphics and a host of other digital data. However, for organizations it could mean the loss of years of payroll data, sales data, inventory data, legal documents, strategic planning documents, schematics, diagrams and many others. Through this hundreds, thousands or even millions of customers could be negatively affected. Thus, backup on the Web is invaluable for recovery from local disasters. The frequency of backup is also crucial. PCs with 2 to 4 processors can easily backup data on the Web while one or several applications are being used simultaneously, and the user may never notice a decrease in computer performance. However, users with a single processor will, periodically if not more often, experience a decrease in performance.

Thuật ngữ liên quan

  • Backup
  • Cloud Backup
  • Automatic Backup System (ABS)
  • Disaster Recovery Plan (DRP)
  • Cloud
  • Cloud Provider
  • Enterprise Cloud Backup
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *