Software Configuration Management (SCM)

Định nghĩa Software Configuration Management (SCM) là gì?

Software Configuration Management (SCM)Quản lý cấu hình phần mềm (SCM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Configuration Management (SCM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý cấu hình phần mềm (SCM) là một môn công nghệ phần mềm bao gồm các quy trình và kỹ thuật thường được sử dụng bởi các tổ chức để quản lý những thay đổi giới thiệu các sản phẩm phần mềm của nó chuẩn. SCM giúp trong việc xác định các yếu tố cá nhân và cấu hình, thay đổi theo dõi và lựa chọn phiên bản, kiểm soát, và baselining. SCM còn được gọi là quản lý phần mềm điều khiển. Mục đích SCM để thay đổi kiểm soát giới thiệu với các hệ thống phần mềm phức tạp lớn thông qua lựa chọn phiên bản đáng tin cậy và kiểm soát phiên bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SCM định nghĩa một cơ chế để đối phó với những khó khăn kỹ thuật khác nhau của một kế hoạch dự án. Trong một tổ chức phần mềm, thực hiện hiệu quả quản lý cấu hình phần mềm có thể cải thiện năng suất bằng cách phối hợp tăng giữa các lập trình viên trong một nhóm. SCM giúp loại bỏ sự nhầm lẫn thường gây ra bởi thông tin nhầm lẫn giữa các thành viên trong nhóm. Hệ thống SCM kiểm soát các thành phần cơ bản như đối tượng phần mềm, mã chương trình, dữ liệu thử nghiệm, sản lượng kiểm tra, hồ sơ thiết kế, và hướng dẫn sử dụng. Hệ thống SCM có những ưu điểm sau:

What is the Software Configuration Management (SCM)? - Definition

Software configuration management (SCM) is a software engineering discipline consisting of standard processes and techniques often used by organizations to manage the changes introduced to its software products. SCM helps in identifying individual elements and configurations, tracking changes, and version selection, control, and baselining. SCM is also known as software control management. SCM aims to control changes introduced to large complex software systems through reliable version selection and version control.

Understanding the Software Configuration Management (SCM)

SCM defines a mechanism to deal with different technical difficulties of a project plan. In a software organization, effective implementation of software configuration management can improve productivity by increased coordination among the programmers in a team. SCM helps to eliminate the confusion often caused by miscommunication among team members. The SCM system controls the basic components such as software objects, program code, test data, test output, design documents, and user manuals. The SCM system has the following advantages:

Thuật ngữ liên quan

  • Revision Control
  • Application Lifecycle Management (ALM)
  • Change Control
  • Configuration Item (CI)
  • Software Licensing
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *