Bell Operating Company (BOC)

Định nghĩa Bell Operating Company (BOC) là gì?

Bell Operating Company (BOC)Công ty điều hành Bell (BOC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bell Operating Company (BOC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Chuông hoạt động của công ty (BOC) là bất kỳ một trong một nhóm 22 công ty điện thoại địa phương ban đầu đã tồn tại trước năm 1984 sau khi AT & T bị chia năm 1983. Mỗi BOC đã được trao quyền để cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt trong một khu vực địa lý nhất định. Các công ty ban đầu tồn tại như các công ty con của AT & T và được gọi là Bell System. AT & T thoái vốn họ cải thiện cuộc thi. Các BOCS không được phép để chế tạo thiết bị và ban đầu không được phép cung cấp dịch vụ đường dài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các công ty hoạt động chuông gọi tất cả các công ty điện thoại thuộc sở hữu của Mỹ Telephone & Telegraph trước khi Hoa Kỳ so với AT & T, một cục tư pháp Hoa Kỳ kiện chống độc quyền.

What is the Bell Operating Company (BOC)? - Definition

A Bell operating company (BOC) is any one of a group of 22 original local telephone companies that existed prior to 1984 after AT&T was divided up in 1983. Each BOC was given the right to provide local telephone service in a given geographic areas. The companies initially existed as AT&T subsidiaries and were called the Bell System. AT&T divested them to improve competition. The BOCs are not allowed to manufacture equipment and initially were not allowed to provide long-distance service.

Understanding the Bell Operating Company (BOC)

Bell operating companies referred to all the telephone companies owned by American Telephone & Telegraph prior to the United States vs. AT&T, a U.S. Department of Justice antitrust suit.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Telephony
  • Information Technology (IT)
  • Personal Computer (PC)
  • Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)
  • Plain Old Telephone Service (POTS)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Bellhead
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *