Bit

Định nghĩa Bit là gì?

BitBit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bit - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bit có thể được sử dụng để mô tả sức mạnh xử lý của máy tính về số lượng các bit một máy tính có thể xử lý cùng một lúc. Trong đồ họa, số lượng các bit được sử dụng để đại diện cho mỗi dấu chấm sẽ phản ánh chất lượng, màu sắc và độ rõ nét của hình ảnh. Bit cũng được sử dụng rộng rãi để đo mạng truyền dẫn, hoặc số bit cho mỗi truyền thứ hai qua mạng.

What is the Bit? - Definition

Understanding the Bit

Bits may be used to describe a computer's processing power in terms of the number of bits a computer can process at one time. In graphics, the number of bits used to represent each dot will reflect the quality, color and clarity of the image. Bits are also widely used to measure network transmission, or the number of bits per second transmitted over a network.

Thuật ngữ liên quan

  • Byte
  • Gigabyte (G or GByte)
  • Binary Digit (Bit)
  • Storage Capacity
  • Bit Loss
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *