BlackBerry OS

Định nghĩa BlackBerry OS là gì?

BlackBerry OSBlackBerry OS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BlackBerry OS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

BlackBerry OS là một hệ điều hành điện thoại di động độc quyền thiết kế đặc biệt cho các thiết bị (RIM) BlackBerry Research In Motion. BlackBerry OS chạy trên điện thoại Blackberry biến như dòng BlackBerry Bold, Curve, Pearl và Storm. BlackBerry OS được thiết kế cho các môi trường điện thoại thông minh và được biết đến với sự ủng hộ mạnh mẽ của nó cho email push Internet. chức năng push email này được thực hiện thông qua các chuyên BlackBerry Enterprise Server (BES), trong đó có phiên bản dành cho Microsoft Exchange, Lotus Domino và Novell Groupwise.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ điều hành di động khác như Android, Microsoft Windows Mobile và Symbian có thể chạy trên các nhãn hiệu khác nhau của điện thoại di động; hệ điều hành BlackBerry chỉ có thể chạy trên điện thoại BlackBerry. BlackBerry OS cũng tương tự như iOS của Apple trong lĩnh vực này. Theo truyền thống, các ứng dụng BlackBerry được viết bằng Java, đặc biệt là các nền tảng Java Micro Edition (Java ME). Tuy nhiên, RIM đã giới thiệu nền tảng phát triển BlackBerry Web trong năm 2010, mà làm cho việc sử dụng bộ phát triển phần mềm phụ tùng (SDK) để tạo ra các ứng dụng nhỏ độc lập Web tạo thành từ HTML, CSS và mã JavaScript. Những người lựa chọn để phát triển thông qua Java có thể sử dụng Java Môi trường BlackBerry Phát triển (JDE), một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mà đi kèm với một trình soạn thảo, trình gỡ lỗi, thiết bị mô phỏng và xem bộ nhớ. Các JDE thể được tải về từ trang web của BlackBerry. Nó có thể được sử dụng như một độc lập hoặc như một plug-in cho Eclipse, một IDE đồ họa. các công cụ khác được sử dụng kết hợp với JDE là trình biên dịch RAPC và trình biên dịch Sun Java. Có ba cách cài đặt ứng dụng trên một hệ điều hành BlackBerry: tải xuống ứng dụng từ BlackBerry App World, over-the-air qua của thiết bị tích hợp trong trình duyệt và thông qua BlackBerry Desktop Manager.

What is the BlackBerry OS? - Definition

BlackBerry OS is a proprietary mobile operating system designed specifically for Research In Motion's (RIM) BlackBerry devices. The BlackBerry OS runs on Blackberry variant phones like the BlackBerry Bold, Curve, Pearl and Storm series. The BlackBerry OS is designed for smartphone environments and is best known for its robust support for push Internet email. This push email functionality is carried out through the dedicated BlackBerry Enterprise Server (BES), which has versions for Microsoft Exchange, Lotus Domino and Novell Groupwise.

Understanding the BlackBerry OS

Other mobile operating systems like Android, Microsoft Windows Mobile and Symbian can run on different brands of mobile phones; the BlackBerry OS can run only on BlackBerry phones. BlackBerry OS is similar to Apple’s iOS in this regard. Traditionally, BlackBerry applications are written using Java, particularly the Java Micro Edition (Java ME) platform. However, RIM introduced the BlackBerry Web development platform in 2010, which makes use of the widget software development kit (SDK) to create small standalone Web apps made up of HTML, CSS and JavaScript code. Those who opt to develop through Java can use the BlackBerry Java Development Environment (JDE), an integrated development environment (IDE) that comes with an editor, debugger, device simulator and memory viewer. The JDE can be downloaded from the BlackBerry website. It can be used either as a standalone or as a plug-in for Eclipse, a graphical IDE. Other tools that are used in conjunction with the JDE are the RAPC compiler and the Sun Java compiler. There are three ways of installing apps on a BlackBerry OS: downloading an app from BlackBerry App World, over-the-air through the device’s built-in browser and via the BlackBerry Desktop Manager.

Thuật ngữ liên quan

  • Android
  • Android OS
  • BlackBerry
  • Symbian
  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • Operating System (OS)
  • Platform
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *