Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS)

Định nghĩa Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS) là gì?

Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS)Quá trình kinh doanh Khai thác Ngôn ngữ Đối với Web Services (BPELWS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quá trình kinh doanh ngôn ngữ khai thác cho các dịch vụ Web (BPELWS) quy định cụ thể quy trình kinh doanh và các giao thức tương tác. Nó là một ngôn ngữ dựa trên XML tạo điều kiện chia sẻ nhiệm vụ trong tính toán phân tán trên nhiều tổ chức sử dụng nhiều dịch vụ Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS)? - Definition

Business process extraction language for Web services (BPELWS) specifies business processes and interaction protocols. It is an XML-based language facilitating task sharing in distributed computing across multiple organizations using several Web services.

Understanding the Business Process Extraction Language For Web Services (BPELWS)

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Business (E-Business)
  • Business Planning and Control System (BPCS)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Business Intelligence (BI)
  • Business Process Execution Language (BPEL)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *