Digital-to-Analog Converter (DAC)

Định nghĩa Digital-to-Analog Converter (DAC) là gì?

Digital-to-Analog Converter (DAC)Digital-to-Analog Converter (DAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital-to-Analog Converter (DAC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuyển đổi digital-to-analog (DAC) là một thiết bị, thường bao gồm một chip duy nhất, để chuyển đổi nhị phân hoặc mã số thành tín hiệu analog. Một DAC thiết bị chuyển đổi một số trừu tượng hữu hạn chính xác, điển hình là một số nhị phân điểm cố định, vào một biến thể chất nhất định chẳng hạn như điện áp hay áp lực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ví dụ về một thiết bị DAC là một modem. Một modem đòi hỏi DAC để chuyển đổi dữ liệu với các tín hiệu analog, có thể được thực hiện bởi một sợi dây điện thoại. Một ví dụ khác của một thiết bị DAC là một bộ chuyển đổi video. Một video adapter đòi hỏi một con chip duy nhất được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên kỹ thuật số để chuyển đổi analog (RAMDAC), chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật số để một tín hiệu analog hiển thị hoặc xử lý bởi một màn hình hoặc một màn hình hiển thị. Chuyển đổi trong DAC được phổ biến cho các thiết bị kỹ thuật số và hệ thống máy tính dựa trên ví dụ như modem, adapter video và đồ dùng gia đình. DACs dịch dữ liệu kỹ thuật số thành tín hiệu thực tế như lời nói, hình ảnh và video, đó là dễ hiểu hơn và có thể sử dụng bởi con người hơn 0 và 1 tín hiệu kỹ thuật số.

What is the Digital-to-Analog Converter (DAC)? - Definition

A digital-to-analog converter (DAC) is a device, usually consisting of a single chip, for converting binary or digital code into an analog signal. A DAC device converts an abstract finite precise number, typically a fixed-point binary number, into a definite physical variable such as voltage or pressure.

Understanding the Digital-to-Analog Converter (DAC)

An example of a DAC device is a modem. A modem requires DAC to convert data to analog signals, which can be carried by a telephone wire. Another example of a DAC device is a video adapter. A video adapter requires a single chip called a random access memory digital to analog converter (RAMDAC), which converts digital data to an analog signal displayed or processed by a monitor or a display screen. Conversion in DAC is common for digital devices and computer-based systems such as modems, video adapters and household appliances. DACs translate digital data into real-world signals such as speech, picture and videos, which are more understandable and usable by humans than 0 and 1 digital signals.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Signal Processing (DSP)
  • Analog
  • Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • Pulse Width Modulation (PWM)
  • Non Return to Zero Inverted (NRZI)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *