Cost Per Click (CPC)

Định nghĩa Cost Per Click (CPC) là gì?

Cost Per Click (CPC)Cost Per Click (CPC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost Per Click (CPC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cost Per Click (CPC)? - Definition

Understanding the Cost Per Click (CPC)

Thuật ngữ liên quan

  • Click-Through Rate (CTR)
  • Pay Per Click (PPC)
  • Cost Per Action (CPA)
  • Cost Per Lead (CPL)
  • Click Network
  • Cost Per Impression (CPI)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *