Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1)

Định nghĩa Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1) là gì?

Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1)Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cascading Style Sheets, cấp 1 (CSS1) là một đề nghị chuẩn bị bởi World Wide Web Consortium (W3C) đã xác định phiên bản đầu tiên (level) của CSS. CSS định nghĩa các khái niệm về phong cách nơi phong cách định nghĩa xuất hiện. Mỗi và mỗi thẻ HTML có thể được sửa đổi bằng cách kết hợp một phong cách đặc biệt với nó. Khái niệm về phong cách tối ưu hóa hiệu suất của nội dung vẽ HTML, và công việc đơn giản hoá các nhà phát triển bằng cách thống nhất render một đặc tả phong cách qua việc triển khai trình duyệt khác. CSS gồm selectors và tờ khai. Việc kê khai là sự kết hợp của tài sản và value.The CSS1 (đôi khi được viết CSSL1) ban đầu đã được đề nghị vào ngày 17, 1996. Phiên bản hiện tại là CSS, cấp 2 phiên bản 1 (CSS 2.1).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

HTML là ngôn ngữ đánh dấu chính liên quan đến việc phát triển Web. Tuy nhiên, HTML không cô lập các cấu trúc và nội dung của tài liệu. Cấu trúc của giao dịch tài liệu với cách trang được hiển thị trên màn hình, trong khi nội dung của trang web là dữ liệu thực tế gói gọn trong các thẻ HTML. CSS giúp để giải quyết những hạn chế của HTML bằng cách cho kiểm soát một nhà thiết kế hơn so với giao diện của một trang. Các tính năng được hỗ trợ bởi CSS:

What is the Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1)? - Definition

Cascading Style Sheets, level 1 (CSS1) is a recommendation prepared by the World Wide Web Consortium (W3C) that defined the first version (level) of CSS. CSS defines the concept of style where style defines appearance. Each and every tag of HTML can be modified by associating a particular style with it. The concept of style optimizes the performance of HTML content rendering, and simplifies developers' work by uniformly rendering a style specification across different browser implementations. CSS consists of selectors and declarations. The declaration is a combination of property and value.The CSS1 (sometimes written CSSL1) was initially recommended on December 17, 1996. The current version is CSS, level 2 revision 1 (CSS 2.1).

Understanding the Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1)

HTML is the primary markup language involved in Web development. However, HTML does not isolate the structure and content of a document. The structure of the document deals with how the page is displayed on the screen, while the content of the Web page is the actual data encapsulated within the HTML tags. CSS helps to resolve the limitations of HTML by giving a designer more control over the look and feel of a page. Features supported by CSS:

Thuật ngữ liên quan

  • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Web Development
  • Tag
  • Web Browser
  • Style Sheet
  • HTML5
  • Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • Cascading Style Sheets Level 2 (CSS2)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *