Channel Capacity

Định nghĩa Channel Capacity là gì?

Channel CapacityDung lượng kênh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Channel Capacity - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dung lượng kênh là một nhiều-sử dụng số liệu cho số tiền tối đa giao thông hoặc dấu hiệu cho thấy có thể di chuyển qua một kênh cơ sở hạ tầng đặc biệt. Nó rất hữu ích trong khoa học máy tính, kỹ thuật điện, và trong các ngành khác đánh giá khả năng của một kênh hoặc ống dẫn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Những lợi ích rõ ràng của việc đánh giá phân tích kênh làm cho thuật ngữ này một phổ biến trong lĩnh vực CNTT. Ví dụ, các kỹ sư có thể bị buộc tội tìm ra bao nhiêu dữ liệu có thể chảy qua mạng sợi quang đặc biệt, hoặc bao nhiêu dữ liệu có thể đi qua một WAN với cả hai thành phần có dây và không dây. Gánh nặng của tìm ra dung lượng kênh, và mức độ chính xác cần thiết, có thể khác nhau theo nhu cầu của hệ thống. Các kỹ sư chỉ có thể nhìn vào một phần cụ thể của một mạng được coi là một “nút cổ chai”, hay chỉ là ước tính dung lượng kênh bình thường cho các mục đích chung. Các công cụ như định lý kỹ sư giúp đỡ Shannon-Hartley và những người khác nhìn vào dung lượng kênh trong sự hiện diện của các yếu tố giảm nhẹ; trong trường hợp này, dung lượng kênh trên có tính đến một lượng nhất định của tiếng ồn tín hiệu.

What is the Channel Capacity? - Definition

Channel capacity is a much-used metric for the maximum amount of traffic or signal that can move over a particular infrastructure channel. It is useful in computer science, in electrical engineering, and in other disciplines evaluating the capacity of a channel or conduit.

Understanding the Channel Capacity

The evident benefits of evaluating channel analysis make this term a ubiquitous one in IT. For example, engineers might be charged with figuring out how much data can flow over a particular fiber-optic network, or how much data can go through a WAN with both wired and wireless components. The burden of figuring out channel capacity, and the level of accuracy needed, may differ according to the needs of the system. Engineers might only look at a specific part of a network considered a “bottleneck,” or just estimate normal channel capacity for general purposes. Tools like the Shannon-Hartley theorem help engineers and others look at channel capacity in the presence of mitigating factors; in this case, the upper channel capacity taking into account a given amount of signal noise.

Thuật ngữ liên quan

  • Bandwidth
  • Bit Rate (BR)
  • Server Redundancy
  • Throughput
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *