Checked Operator

Định nghĩa Checked Operator là gì?

Checked OperatorĐiều hành kiểm tra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Checked Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các hoạt động bị ảnh hưởng bằng cách kiểm tra tràn sử dụng khai thác kiểm tra là những người sử dụng khai thác được xác định trước, trong đó có "++", "-", và các nhà khai thác nhị phân như "+", "-", "/", "*", và chuyển đổi số rõ ràng từ một loại không thể thiếu khác, hoặc từ phao / đôi để loại tách rời. Kết quả của các hoạt động sẽ được dựa trên các toán hạng. Đối với biểu thức có chứa chỉ có giá trị không đổi, tràn có thể được phát hiện bởi trình biên dịch và hiển thị như một lỗi. Đối với biểu thức bao gồm một hoặc nhiều hơn một giá trị không đổi, tràn sẽ được kiểm tra trong thời gian chạy và một ngoại lệ (System.OverflowException) sẽ được nâng lên.

What is the Checked Operator? - Definition

Understanding the Checked Operator

The operations that are affected by overflow checking using checked operators are those that use predefined operators, including "++", "--", and binary operators like "+", "-", "/", "*", and explicit numeric conversions from one integral type to another, or from float/double to integral type. The output of the operation will be based on the operands. For expressions that contain only constant values, overflow can be detected by the compiler and displayed as an error. For expressions consisting of one or more than one non-constant value, the overflow will be checked during runtime and an exception (System.OverflowException) will be raised.

Thuật ngữ liên quan

  • Unchecked Operator
  • Integer Overflow
  • Arithmetic Operator
  • Overflow Error
  • Arithmetic Expression
  • Increment Operator
  • IS Operator
  • As Operator
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *