Peer-To-Peer Network (P2P Network)

Định nghĩa Peer-To-Peer Network (P2P Network) là gì?

Peer-To-Peer Network (P2P Network)Peer-To-Peer Network (P2P Network). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peer-To-Peer Network (P2P Network) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

A (P2P) mạng peer-to-peer là nhóm các máy tính, mỗi trong số đó đóng vai trò như một nút để chia sẻ file trong nhóm. Thay vì có một máy chủ trung tâm để hoạt động như một ổ đĩa chia sẻ, mỗi máy tính đóng vai trò như các máy chủ cho các tập tin được lưu trữ trên nó. Khi một mạng P2P được thiết lập qua Internet, một máy chủ trung tâm có thể được sử dụng để tập tin chỉ mục, hoặc một mạng lưới phân phối có thể được thiết lập nơi chia sẻ các tập tin là chia rẽ giữa tất cả người dùng trong mạng được lưu trữ một tập tin nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong ý nghĩa cơ bản nhất, một mạng peer-to-peer là một mạng đơn giản mà mỗi máy tính đôi khi một nút và một máy chủ cho các tập tin nó độc quyền nắm giữ. Đây là giống như một mạng gia đình hoặc mạng văn phòng. Tuy nhiên, khi các mạng P2P được thiết lập qua internet, kích thước của mạng và các tập tin có sẵn cho phép một lượng lớn dữ liệu được chia sẻ. mạng P2P đầu như Napster sử dụng phần mềm máy khách và máy chủ trung tâm, trong khi mạng sau này như Kazaa và BitTorrent đã đi với các máy chủ trung tâm và chia tay chia sẻ trách nhiệm giữa nhiều nút để giải phóng băng thông. mạng peer-to-peer thường được kết hợp với vi phạm bản quyền Internet và chia sẻ file bất hợp pháp.

What is the Peer-To-Peer Network (P2P Network)? - Definition

A peer-to-peer (P2P) network is group of computers, each of which acts as a node for sharing files within the group. Instead of having a central server to act as a shared drive, each computer acts as the server for the files stored upon it. When a P2P network is established over the Internet, a central server can be used to index files, or a distributed network can be established where the sharing of files is split between all the users in the network that are storing a given file.

Understanding the Peer-To-Peer Network (P2P Network)

In the most basic sense, a peer-to-peer network is a simple network where each computer doubles as a node and a server for the files it exclusively holds. These are the same as a home network or office network. However, when P2P networks are established over the internet, the size of the network and the files available allow huge amounts of data to be shared. Early P2P networks like Napster used client software and a central server, while later networks like Kazaa and BitTorrent did away with the central server and split up sharing duties between multiple nodes to free up bandwidth. Peer-to-peer networks are usually associated with Internet piracy and illegal file sharing.

Thuật ngữ liên quan

  • Napster
  • Piracy
  • File Sharing
  • Peer-to-Peer Architecture (P2P Architecture)
  • eDonkey Network (eD2k)
  • Friend-To-Friend (F2F)
  • Nodezilla
  • Advanced Peer-To-Peer Networking (APPN)
  • Short Message Peer-to-Peer (SMPP)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *