Peer Discovery

Định nghĩa Peer Discovery là gì?

Peer DiscoveryPeer Discovery. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peer Discovery - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khám phá Peer là quá trình định vị hạch hoặc đồng nghiệp để giao tiếp dữ liệu trong một (P2P) mạng peer-to-peer. Nó được thực hiện bởi một khách hàng P2P, trong đó sử dụng các giao thức và các kỹ thuật truyền thông mạng khác để tìm các đồng nghiệp trong mạng cục bộ và từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khám phá Peer được sử dụng để tìm các đồng nghiệp mà có sẵn cho dữ liệu hoặc tập tin chuyển giao trong một mạng P2P. đồng nghiệp như vậy có thể trong một mạng nội bộ hoặc trên một mạng từ xa. Thông thường, các mạng P2P tạo ra một mạng logic lớp phủ trên đầu trang của một mạng vật lý. mạng logic này cho phép phát hiện peer và bao gồm tất cả các nút mạng P2P.

What is the Peer Discovery? - Definition

Peer discovery is the process of locating nodes or peers for data communication in a peer-to-peer (P2P) network. It is performed by a P2P client, which uses protocols and other network communication techniques to find peers within local and remote networks.

Understanding the Peer Discovery

Peer discovery is used to find peers that are available for data or file transfer in a P2P network. Such peers can be within a local network or on a remote network. Typically, P2P networks create an overlay logical network on top of a physical network. This logical network enables peer discovery and consists of all P2P network nodes.

Thuật ngữ liên quan

  • Peer-To-Peer Network (P2P Network)
  • Peer-to-Peer Architecture (P2P Architecture)
  • Peering
  • BitTorrent Client
  • Neighbor Discovery Protocol (NDP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *