Class Variable

Định nghĩa Class Variable là gì?

Class VariableLớp Variable. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Class Variable - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một biến lớp học là một phần quan trọng của hướng đối tượng lập trình (OOP) định nghĩa một thuộc tính cụ thể hoặc tài sản cho một lớp và có thể được gọi là một biến thành viên hoặc biến thành viên tĩnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Class Variable? - Definition

A class variable is an important part of object-oriented programming (OOP) that defines a specific attribute or property for a class and may be referred to as a member variable or static member variable.

Understanding the Class Variable

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Java
  • Visual Basic (VB)
  • Class
  • Variable
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *