Client Access License (CAL)

Định nghĩa Client Access License (CAL) là gì?

Client Access License (CAL)Client Access License (CAL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Client Access License (CAL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giấy phép truy cập khách hàng (CAL) là một loại giấy phép ràng buộc bên được chuyển quyền một tập hợp các điều kiện sử dụng hạn chế cách thức dịch vụ của tổ chức được sử dụng. Đây thường được thực hiện sử dụng phần mềm kèm theo một giấy chứng nhận tính xác thực và một vài giấy phép chữ số then chốt. Người dùng cuối được yêu cầu xác minh CAL của họ bằng cách transposing số key bản quyền vào một lĩnh vực được chỉ định trước khi download phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Client Access License (CAL)? - Definition

A client access license (CAL) is a type of license binding the licensee to a set of user terms limiting how the organization's services are used. This is typically done using software accompanied by a certificate of authenticity and a several digit license key. The end user is required to verify their CAL by transposing the license key numbers into a designated field prior to downloading the software.

Understanding the Client Access License (CAL)

Thuật ngữ liên quan

  • License Key
  • Windows Server
  • End-User License Agreement (EULA)
  • MIT License
  • Site License
  • Clickwrap Agreement
  • Cakewalk Application Language (CAL)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *