Cloud Computing

Định nghĩa Cloud Computing là gì?

Cloud ComputingĐiện toán đám mây. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud Computing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điện toán đám mây là việc sử dụng các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như nền tảng phát triển phần mềm, máy chủ, lưu trữ và phần mềm, qua internet, thường được gọi là các "đám mây".

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số xem xét điện toán đám mây là một từ thông dụng lạm dụng đã được thổi phồng bởi bộ phận tiếp thị tại các công ty phần mềm lớn. Một lập luận phổ biến từ các nhà phê bình là điện toán đám mây không thể thành công bởi vì nó có nghĩa là tổ chức phải mất kiểm soát dữ liệu của họ, chẳng hạn như một nhà cung cấp email mà lưu trữ dữ liệu ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Một công ty quy định lớn, giống như một ngân hàng, có thể được yêu cầu để lưu trữ dữ liệu tại Hoa Kỳ. Trong khi điều này không phải là một vấn đề không thể vượt qua, nó cho thấy các loại vấn đề mà một số công ty có thể có với điện toán đám mây.

What is the Cloud Computing? - Definition

Cloud computing is the the use of various services, such as software development platforms, servers, storage and software, over the internet, often referred to as the "cloud."

Understanding the Cloud Computing

Some consider cloud computing an overused buzzword that has been blown out of proportion by marketing departments at large software firms. A common argument from critics is that cloud computing cannot succeed because it means that organizations must lose control of their data, such as an email provider that stores data in multiple locations around the world. A large regulated company, like a bank, might be required to store data in the United States. While this is not an insurmountable issue, it demonstrates the type of issue that some companies may have with cloud computing.

Thuật ngữ liên quan

  • Distributed Computing System
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Cloud Provider
  • Cloud
  • Data as a Service (DaaS)
  • Data as a Platform (DaaP)
  • External Cloud
  • Future Proof

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *