Common Language Infrastructure (CLI)

Định nghĩa Common Language Infrastructure (CLI) là gì?

Common Language Infrastructure (CLI)Common Language Infrastructure (CLI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Common Language Infrastructure (CLI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Common Language Infrastructure (CLI) là một đặc điểm kỹ thuật của Microsoft để chạy các ứng dụng chương trình ngôn ngữ cấp cao trong các hệ thống máy tính khác mà không thay đổi mã ứng dụng. CLI được dựa trên khái niệm Microsoft .NET rằng một số chương trình ngôn ngữ cấp cao yêu cầu sửa đổi do phần cứng hệ thống và hạn chế chế biến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành phần CLI như sau:

What is the Common Language Infrastructure (CLI)? - Definition

Common Language Infrastructure (CLI) is a Microsoft specification for running high-level language program applications in different computer systems without changing the application code. CLI is based on the Microsoft .NET concept that some high-level language programs require modifications due to system hardware and processing constraints.

Understanding the Common Language Infrastructure (CLI)

CLI components are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Metadata
  • Common Language Specification (CLS)
  • .NET Framework (.NET)
  • Intermediate Language (IL)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Compiler
  • Programming
  • Code
  • High-Level Language (HLL)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *