Common Language Specification (CLS)

Định nghĩa Common Language Specification (CLS) là gì?

Common Language Specification (CLS)Ngôn ngữ Đặc điểm kỹ thuật chung (CLS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Common Language Specification (CLS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ngôn ngữ Đặc điểm kỹ thuật chung (CLS) là một tập hợp cơ bản của ngôn ngữ các tính năng được hỗ trợ bởi Common Language Runtime (CLR) của .NET Framework. CLS là một phần của các chi tiết kỹ thuật của .NET Framework. CLS được thiết kế để hỗ trợ các cấu trúc ngôn ngữ thường được sử dụng bởi các nhà phát triển và sản xuất mã kiểm chứng, cho phép tất cả CLS-compliant ngôn ngữ để đảm bảo sự an toàn loại mã. CLS bao gồm các tính năng phổ biến đối với nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó tạo thành một tập hợp con của các chức năng của hệ thống kiểu chung (CTS) và có nhiều quy tắc hơn quy định tại CTS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CLS xác định căn cứ quy tắc cần thiết cho bất kỳ ngôn ngữ nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng ngôn ngữ chung để tương thích với các ngôn ngữ khác CLS-compliant. Ví dụ, một phương thức với tham số của "unsigned int" gõ vào một đối tượng viết bằng C # không phải là CLS-compliant, cũng giống như một số ngôn ngữ, như VB.NET, không hỗ trợ loại đó.

What is the Common Language Specification (CLS)? - Definition

The Common Language Specification (CLS) is a fundamental set of language features supported by the Common Language Runtime (CLR) of the .NET Framework. CLS is a part of the specifications of the .NET Framework. CLS was designed to support language constructs commonly used by developers and to produce verifiable code, which allows all CLS-compliant languages to ensure the type safety of code. CLS includes features common to many object-oriented programming languages. It forms a subset of the functionality of common type system (CTS) and has more rules than defined in CTS.

Understanding the Common Language Specification (CLS)

CLS defines the base rules necessary for any language targeting common language infrastructure to interoperate with other CLS-compliant languages. For example, a method with parameter of "unsigned int" type in an object written in C# is not CLS-compliant, just as some languages, like VB.NET, do not support that type.

Thuật ngữ liên quan

  • Common Type System (CTS)
  • Common Language Runtime (CLR)
  • .NET Framework (.NET)
  • Compiler
  • Data Type
  • Interoperability
  • Common Language Infrastructure (CLI)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *