Common Type System (CTS)

Định nghĩa Common Type System (CTS) là gì?

Common Type System (CTS)Loại hệ thống chung (CTS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Common Type System (CTS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Loại hệ thống chung (CTS) là một tiêu chuẩn để xác định và sử dụng các kiểu dữ liệu trong .NETframework. CTS định nghĩa một tập hợp các kiểu dữ liệu, được sử dụng và quản lý bởi thời gian chạy để tạo điều kiện hội nhập qua ngôn ngữ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Common Type System (CTS)? - Definition

The Common Type System (CTS) is a standard for defining and using data types in the .NETframework. CTS defines a collection of data types, which are used and managed by the run time to facilitate cross-language integration.

Understanding the Common Type System (CTS)

Thuật ngữ liên quan

  • .NET Framework (.NET)
  • Value Type
  • Reference Type
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *