Comparison Operator

Định nghĩa Comparison Operator là gì?

Comparison OperatorSo sánh điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Comparison Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong C #, một nhà điều hành so sánh là một nhà điều hành nhị phân mà phải mất hai toán hạng có giá trị đang được so sánh. Toán tử so sánh được sử dụng trong báo cáo có điều kiện, đặc biệt là trong vòng lặp, khi kết quả của việc so sánh quyết định liệu thi công nên tiếp tục. Chúng tạo thành chìa khóa để kiểm soát dòng chảy chương trình, được gọi là chế biến có điều kiện. Toán tử so sánh bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Toán tử so sánh có các tính năng sau:

What is the Comparison Operator? - Definition

In C#, a comparison operator is a binary operator that takes two operands whose values are being compared. Comparison operators are used in conditional statements, especially in loops, where the result of the comparison decides whether execution should proceed. They form the key to program flow control, known as conditional processing. Comparison operators include:

Understanding the Comparison Operator

Comparison operators have the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Conversion Operator
  • Boolean Logical Operator
  • Binary Operator
  • Class
  • String
  • Concatenation
  • Operator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *