Competitive Local Exchange Carrier (CLEC)

Định nghĩa Competitive Local Exchange Carrier (CLEC) là gì?

Competitive Local Exchange Carrier (CLEC)Exchange Carrier cạnh tranh địa phương (CLEC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Competitive Local Exchange Carrier (CLEC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một địa phương hãng hối đoái cạnh tranh (CLEC) là một công ty điện thoại cạnh tranh với các doanh nghiệp điện thoại địa phương thành lập bằng cách cung cấp mạng riêng của họ và chuyển đổi. CLECs phát sinh như là kết quả của Đạo Luật viễn thông năm 1996, được thiết kế để thúc đẩy cạnh tranh giữa các khoảng cách dài và cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt. Thuật ngữ này được sử dụng để phân biệt giữa các đối thủ cạnh tranh mới hoặc tiềm năng và thành lập hãng tổng đài nội hạt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Luật viễn thông năm 1996 cho phép các công ty có tư cách CLEC sử dụng địa phương đương nhiệm tàu ​​sân trao đổi (ILEC) cơ sở hạ tầng theo hai cách: truy cập vào phần tử mạng unbundled và bán lại. Tính sẵn có của phần tử mạng unbundled là một yếu tố quan trọng đối với CLEC viễn thông. Chúng bao gồm các thiết bị sử dụng và các chức năng, khả năng và các tính năng được cung cấp bởi các trang thiết bị. Các phần tử mạng unbundled quan trọng nhất dành cho CLEC là vòng địa phương, trong đó kết nối ILEC chuyển sang ILEC khách hàng hiện tại. Chiến lược bán lại lại là một lựa chọn trình bày cho một CLEC. Luật khẳng định rằng bất kỳ dịch vụ viễn thông mà một Mời ILEC lẻ phải được cung cấp cho một CLEC với giá giảm bán buôn. Điều này tiết kiệm các CLEC từ việc đầu tư vào công tắc, cơ sở vật chất truyền quang sợi và sắp xếp sắp xếp thứ tự. CLECs phụ thuộc vào giá cả cạnh tranh và sử dụng cơ sở hạ tầng của ILEC. Điều này cũng làm cho các thành phố vừa và nhỏ về mặt địa lý khu vực thị trường khác nhau, ngay cả khi họ là vùng ngoại ô của khu vực đô thị lớn.

What is the Competitive Local Exchange Carrier (CLEC)? - Definition

A competitive local exchange carrier (CLEC) is a telephone company competing with established local telephone businesses by providing their own network and switching. CLECs arose as a result of the Telecommunication Act of 1996, which was intended to promote competition among long distance and local phone service providers. The term is used to differentiate between new or potential competitors and established local exchange carriers.

Understanding the Competitive Local Exchange Carrier (CLEC)

The Telecommunication Act of 1996 permits companies with CLEC status to use the incumbent local exchange carrier (ILEC) infrastructure in two ways: access to unbundled network elements and resale. The availability of unbundled network elements is an important factor for CLEC telecommunication. These include the equipment used and the function, capabilities and features provided by the equipment. The most important unbundled network elements available for CLEC are local loops, which connect ILEC switches to ILEC present customers. Resale strategy is yet another option presented to a CLEC. The Act states that any telecommunications service that an ILEC offers at retail must be offered to a CLEC at a wholesale discount. This saves the CLEC from investing in switches, fiber optic transmission facilities and collocation arrangements. CLECs depend on a competitive price and use of the ILEC's infrastructure. This also makes small and medium-sized cities geographically distinct market areas, even if they are suburbs of large metropolitan areas.

Thuật ngữ liên quan

  • Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC)
  • Switch
  • Local Exchange Carrier (LEC)
  • Unbundled Network Element (UNE)
  • Telecommunications
  • Telephony
  • General Switched Telephone Network (GSTN)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Minimum Point of Entry (MPOE)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *