Compilation Unit

Định nghĩa Compilation Unit là gì?

Compilation UnitCompilation Unit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Compilation Unit - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Compilation Unit? - Definition

Understanding the Compilation Unit

Thuật ngữ liên quan

  • C# (C Sharp)
  • Source Code
  • Identifier
  • Declaration
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *