Computer Telephony Integration (CTI)

Định nghĩa Computer Telephony Integration (CTI) là gì?

Computer Telephony Integration (CTI)Computer Telephony Integration (CTI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer Telephony Integration (CTI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Computer Telephony Integration (CTI)? - Definition

Understanding the Computer Telephony Integration (CTI)

Thuật ngữ liên quan

  • Data Management
  • Teleconference
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Call Center
  • Virtual Call Center (VCC)
  • Inbound Call Center
  • Outbound Call Center
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *