Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Định nghĩa Computerized Maintenance Management System (CMMS) là gì?

Computerized Maintenance Management System (CMMS)Hệ thống quản lý Computerized Maintenance (CMMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computerized Maintenance Management System (CMMS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống quản lý bảo trì máy vi tính (CMMS) là một gói phần mềm được thiết kế để duy trì một cơ sở dữ liệu máy tính cho các hoạt động bảo trì của một tổ chức và chức năng nguồn nhân lực. Những thông tin này được thiết kế để giúp hiệu quả của nhân viên bảo trì, chất lượng của các quyết định quản lý và xác minh việc tuân thủ quy định. gói phần mềm CMMS là gần giống như máy tính hỗ trợ gói quản lý cơ sở, mà còn được gọi là phần mềm quản lý cơ sở. Thuật ngữ này cũng được biết đến như Asset Management Enterprise và Computerized Hệ thống thông tin quản lý bảo trì (CMMIS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gói CMMS đến trong một loạt các tính năng và giá cả. Thông thường các phần mềm giải quyết như sau:

What is the Computerized Maintenance Management System (CMMS)? - Definition

A computerized maintenance management system (CMMS) is a software package designed to maintain a computer database for an organization’s maintenance operations and human resources functions. This data is intended to help the effectiveness of maintenance workers, the quality of management decisions and the verification of regulatory compliance. CMMS software packages are nearly the same as computer aided facility management packages, which are also called facility management software. This term is also known as Enterprise Asset Management and Computerized Maintenance Management Information System (CMMIS).

Understanding the Computerized Maintenance Management System (CMMS)

CMMS packages come in a wide range of capabilities and prices. Typically the software addresses the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Management Information System (MIS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Information Systems or Information Services (IS)
  • Financial Information Exchange (FIX)
  • CCleaner
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *