Continuous Integration (CI)

Định nghĩa Continuous Integration (CI) là gì?

Continuous Integration (CI)Continuous Integration (CI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Continuous Integration (CI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tích hợp liên tục (CI) là một thực tế phát triển phần mềm, trong đó mỗi thành viên của một nhóm phát triển tích hợp công việc của mình với điều đó được tạo ra bởi những người khác trên cơ sở liên tục.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhóm phát triển sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp liên tục để phát triển phần mềm bởi vì nó cho phép họ phát triển một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu họ làm việc riêng cho thời gian dài hơn.

What is the Continuous Integration (CI)? - Definition

Continuous integration (CI) is a software development practice in which each member of a development team integrates his work with that produced by others on a continuous basis.

Understanding the Continuous Integration (CI)

Development teams use the continuous integration approach to software development because it allows them to develop in a quicker and more efficient manner than if they work separately for longer periods of time.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Software
  • Information Technology (IT)
  • Management Information System (MIS)
  • Developer
  • Software Development Kit (SDK)
  • Software Engineering
  • IT Risk Management
  • Database Repository
  • Revision Control
  • Companion Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *