Critical Security Parameter (CSP)

Định nghĩa Critical Security Parameter (CSP) là gì?

Critical Security Parameter (CSP)An ninh Thông số quan trọng (CSP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical Security Parameter (CSP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tiêu chuẩn liên bang xử lý thông tin (FIPS) 140 series là thông số kỹ thuật bảo mật máy tính và yêu cầu cho các module mật mã. Trong tháng 5 năm 2001, phiên bản mới nhất đã được ban hành như FIPS 140-2. FIPS 140-2 bao gồm bốn cấp độ an ninh, như sau:

What is the Critical Security Parameter (CSP)? - Definition

Understanding the Critical Security Parameter (CSP)

The Federal Information Processing Standards (FIPS) 140 series are computer security specifications and requirements for cryptography modules. In May 2001, the most recent version was issued as FIPS 140-2. FIPS 140-2 is comprised of four security levels, as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Federal Information Processing Standards (FIPS)
  • Information Systems Security Engineer (ISSE)
  • Cryptography
  • Encryption
  • Password
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *