Cryptoanarchism

Định nghĩa Cryptoanarchism là gì?

CryptoanarchismCryptoanarchism. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cryptoanarchism - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cryptoanarchism là một lý thuyết tán thành việc sử dụng mật mã để duy trì tự do ngôn luận và ngăn chặn sự kiểm soát của chính phủ và quy định của Internet. Sự tinh tế ngày càng tăng của các phương pháp mã hóa là làm cho nó có thể cho mọi người giao tiếp qua Internet trong một cách mà là vô danh, bằng chứng untraceable và làm xáo trộn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cryptoanarchism? - Definition

Cryptoanarchism is an ideology that espouses the use of cryptography to maintain freedom of speech and prevent government control and regulation of the Internet. The increasing sophistication of cryptographic methods is making it possible for people to communicate over the Internet in a way that is anonymous, untraceable and tamper proof.

Understanding the Cryptoanarchism

Thuật ngữ liên quan

  • Cryptography
  • Public Key Cryptography Standards (PKCS)
  • Cyberpunk
  • Encryption
  • Decryption
  • Data Security
  • Cryptanalysis
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *