Freedom of Information

Định nghĩa Freedom of Information là gì?

Freedom of InformationTự do thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Freedom of Information - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tự do thông tin liên quan đến quyền của công dân để tiếp cận thông tin đó được tổ chức bởi nhà nước. Ở nhiều nước, sự tự do này được hỗ trợ như là một quyền hiến pháp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tự do thông tin được thành lập cho tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính phủ, giáo dục và bảo vệ công chúng chống lại quản lý kém và tham nhũng. Hơn 70 quốc gia với đại diện Chính phủ phê duyệt tự do gốc của pháp luật về thông tin.

What is the Freedom of Information? - Definition

Freedom of information refers to a citizen's right to access information that is held by the state. In many countries, this freedom is supported as a constitutional right.

Understanding the Freedom of Information

Freedom of information was established for transparency, government accountability, education and general public protection against mismanagement and corruption. More than 70 countries with government representation approved the original freedom of information legislation.

Thuật ngữ liên quan

  • Freedom Of Information Act (FOIA)
  • Freedom Of Mobile Multimedia Access (FOMA)
  • Privacy Policy
  • Internet
  • Data
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *