Random Access Memory (RAM)

Định nghĩa Random Access Memory (RAM) là gì?

Random Access Memory (RAM)Memory Access ngẫu nhiên (RAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Random Access Memory (RAM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) là một loại hình lưu trữ dữ liệu được sử dụng trong các máy tính thường nằm trên bo mạch chủ. Đây là loại bộ nhớ là không ổn định và tất cả các thông tin đã được lưu trữ trong RAM sẽ bị mất khi máy tính bị tắt. bộ nhớ dễ bay hơi là bộ nhớ tạm thời trong khi ROM (bộ nhớ chỉ đọc) là non-volatile và giữ dữ liệu vĩnh viễn khi nguồn được tắt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hai loại chính của RAM: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), hoặc Dynamic RAM và RAM tĩnh (SRAM). RAM trong hầu hết các máy tính cá nhân (PC) là Dynamic RAM. Tất cả các chip năng động RAM trên DIMM, SIMM hoặc RIMMs phải làm mới mỗi vài mili giây bằng cách viết lại các dữ liệu vào các mô-đun.

What is the Random Access Memory (RAM)? - Definition

Random access memory (RAM) is a type of data storage used in computers that is generally located on the motherboard. This type of memory is volatile and all information that was stored in RAM is lost when the computer is turned off. Volatile memory is temporary memory while ROM (read-only memory) is non-volatile and holds data permanently when the power is turned off.

Understanding the Random Access Memory (RAM)

There are two main types of RAM: dynamic random access memory (DRAM), or Dynamic RAM, and static random access memory (SRAM). The RAM in most personal computers (PC’s) is Dynamic RAM. All dynamic RAM chips on DIMMs, SIMMs or RIMMs have to refresh every few milliseconds by rewriting the data to the module.

Thuật ngữ liên quan

  • Motherboard
  • Read-Only Memory (ROM)
  • Static Random Access Memory (SRAM)
  • Dynamic Random Access Memory (DRAM)
  • Dual In-line Memory Module (DIMM)
  • Single Inline Memory Module (SIMM)
  • Core Dump
  • Video Random Access Memory (VRAM)
  • Memory Bank
  • Memory-Resident Malware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *