Data Loading

Định nghĩa Data Loading là gì?

Data LoadingĐang tải dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Loading - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dữ liệu tải là quá trình sao chép và tải dữ liệu hoặc dữ liệu bộ từ một tập tin nguồn, thư mục hay ứng dụng vào một cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng tương tự. Nó thường được thực hiện bằng cách sao chép dữ liệu kỹ thuật số từ một nguồn và dán hoặc tải dữ liệu vào một lưu trữ dữ liệu hoặc chế biến tiện ích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu tải được sử dụng trong khai thác và tải các kỹ thuật cơ sở dữ liệu dựa trên. Thông thường, dữ liệu đó được nạp vào ứng dụng đích như một định dạng khác so với vị trí nguồn gốc.

What is the Data Loading? - Definition

Data loading is the process of copying and loading data or data sets from a source file, folder or application to a database or similar application. It is usually implemented by copying digital data from a source and pasting or loading the data to a data storage or processing utility.

Understanding the Data Loading

Data loading is used in database-based extraction and loading techniques. Typically, such data is loaded into the destination application as a different format than the original source location.

Thuật ngữ liên quan

  • Data
  • Extract Transform Load (ETL)
  • Database (DB)
  • Data Extraction
  • Extraction
  • Data Logging
  • Data Entry
  • Loader
  • Data Modeling
  • Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *