Transactions Per Second (TPS)

Định nghĩa Transactions Per Second (TPS) là gì?

Transactions Per Second (TPS)Giao dịch Per Second (TPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transactions Per Second (TPS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao dịch trên mỗi giây (TPS) là một phần mềm máy tính và đo lường phần cứng mà đại diện cho số lượng giao dịch hoàn thành vào năm thứ hai của một hệ thống thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống thông tin dữ liệu giao dịch thao túng kinh doanh phải có một thước đo đáng tin cậy để đo lường và định lượng hiệu suất. Các giao dịch mỗi đo lường thứ hai được sử dụng để tính toán hiệu suất của hệ thống xử lý giao dịch thường xuyên và lưu giữ hồ sơ.

What is the Transactions Per Second (TPS)? - Definition

Transactions per second (TPS) is a computer software and hardware measurement that represents the number of transactions completed in one second by an information system.

Understanding the Transactions Per Second (TPS)

An information system that manipulates business transaction data must have a reliable metric to measure and quantify performance. The transactions per second measurement is used to calculate the performance of systems that handle routine transactions and record-keeping.

Thuật ngữ liên quan

  • Transaction Process System (TPS)
  • Transaction
  • Hardware (H/W)
  • Memory Resistor (Memristor)
  • Information System (IS)
  • Executive Information System (EIS)
  • Transaction Processing
  • Data Management
  • Help Desk
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *