Data Obfuscation (DO)

Định nghĩa Data Obfuscation (DO) là gì?

Data Obfuscation (DO)Dữ liệu Obfuscation (DO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Obfuscation (DO) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Obfuscation dữ liệu (DO) là một hình thức mặt nạ dữ liệu mà dữ liệu được cố tranh giành để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài liệu nhạy cảm. Đây là hình thức mã hóa dẫn đến dữ liệu khó hiểu hoặc khó hiểu. Có hai loại mã hóa DO:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật dữ liệu obfuscation được sử dụng để ngăn chặn sự xâm nhập của dữ liệu trực tuyến tư nhân và nhạy cảm, chẳng hạn như hồ sơ y tế điện tử (EHR). Tuy nhiên, vấn đề bắt nguồn từ một sự bất lực để ngăn chặn các cuộc tấn công mạnh mẽ sự riêng tư. Ngoài ra, kỹ thuật DO không duy trì các cụm dữ liệu, và không có một bộ tiêu chuẩn cho DO so sánh kỹ thuật. Vì những thách thức này, các nhà nghiên cứu CNTT đã đề xuất một kỹ thuật DO mạnh mẽ hơn được gọi là hàng xóm gần Dữ liệu Thay (NeNDS), được ưa chuộng vì tính năng bảo vệ sự riêng tư và khả năng duy trì các cụm dữ liệu của nó. Các nhà nghiên cứu cùng tiếp tục chứng minh rằng kỹ thuật đảo ngược có thể dễ dàng thực hiện với biến đổi hình học liên quan đến preservations cluster. Đối với một số lý do, có một sự đồng thuận ngày càng tăng rằng kỹ thuật DO có thể là chìa khóa để duy trì sự riêng tư EHR.

What is the Data Obfuscation (DO)? - Definition

Data obfuscation (DO) is a form of data masking where data is purposely scrambled to prevent unauthorized access to sensitive materials. This form of encryption results in unintelligible or confusing data. There are two types of DO encryption:

Understanding the Data Obfuscation (DO)

Data obfuscation techniques are used to prevent the intrusion of private and sensitive online data, such as electronic health records (EHR). However, issues have stemmed from an inability to vigorously prevent privacy attacks. Additionally, DO techniques do not preserve data clusters, and there is not a set of standards for DO technique comparison. Because of these challenges, IT researchers have proposed a more robust DO technique known as Nearest Neighbor Data Substitution (NeNDS), which is favored because of its privacy protection features and ability to sustain data clusters. The same researchers continue to prove that reverse engineering is easily accomplished with geometric transformations related to cluster preservations. For these and other reasons, there is a growing consensus that DO techniques may be key to maintaining EHR privacy.

Thuật ngữ liên quan

  • Encryption
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Privacy Policy
  • Obfuscation
  • Obfuscator
  • Reverse Engineering
  • Data Masking
  • Health Care Data Encryption
  • Personal Health Record (PHR)
  • Deobfuscate

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *