Data Replay

Định nghĩa Data Replay là gì?

Data ReplayDữ liệu Replay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Replay - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phát lại dữ liệu là một dòng các bức ảnh chụp liên tục của dữ liệu được thiết kế để cho phép dữ liệu được thực hiện lại để hỗ trợ trong việc sao lưu dữ liệu và phục hồi. Dữ liệu phần mềm khôi phục thảm họa sử dụng dữ liệu phát lại công nghệ. Dữ liệu phát lại thường được sử dụng trong các doanh nghiệp cũng như khắc phục thảm họa khi sử dụng công nghệ tái tạo từ xa để phục hồi dữ liệu bị mất xảy ra như là kết quả của thiên tai, khủng bố thậm chí. phát lại dữ liệu là một dạng của dữ liệu thu hồi cũng như một phương pháp để đảm bảo dữ liệu integrity.Data phát lại cũng có thể được gọi là ảnh chụp nhanh liên tục, phát lại dữ liệu tức thời và nhân rộng ảnh chụp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát lại dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách lấy ảnh chụp nhanh liên tục của dữ liệu cho phát lại sau đó. ảnh chụp nhanh không giới hạn có thể được sắp xếp theo thứ tự để khôi phục dữ liệu ứng dụng trong một thời trang cực kỳ nhanh chóng, thậm chí vài giây. Dữ liệu phát lại có thể giúp ngăn ngừa tham nhũng dữ liệu quan trọng cũng như dữ liệu con người bỏ qua trong quá trình sao lưu và phục hồi.

What is the Data Replay? - Definition

Data replay is a stream of continuous snapshots of data that is designed to allow data to be replayed to aid in data backup and recovery. Data disaster recovery software uses data replay technology. Data replay is generally used in businesses as well as for disaster recovery when using remote replication technology to recover lost data that occurs as a result of natural disasters or even terrorism. Data replay is a form of data retrieval as well as a method to ensure data integrity.Data replay may also be known as continuous snapshots, data instant replay and snapshot replication.

Understanding the Data Replay

Data replay is made possible by taking continuous snapshots of data for later replay. Unlimited snapshots can be scheduled in order to recover application data in an extremely speedy fashion, even seconds. Data replay can help prevent critical data corruption as well as data being skipped over during backup and recovery processes.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Recovery
  • Disaster Recovery Plan (DRP)
  • Database (DB)
  • Data Management
  • Software
  • Data Integrity
  • SnapChat
  • Snapshot Replication
  • SQL Server
  • Input/Output (I/O)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *