DB-50

Định nghĩa DB-50 là gì?

DB-50DB-50. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DB-50 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một DB-50 là một giao diện hệ thống máy tính nhỏ (SCSI) kết nối ứng dụng với 50 chân được sắp xếp theo ba hàng. Một hàng ngồi trên khác, như sau:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DB-50 kết nối được sử dụng cho các thiết bị SCSI cũ hơn như Sun, Hewlett-Packard và máy tính dữ liệu chung. DB-50 kết nối được ít được sử dụng ngày hôm nay, với ngoại lệ của trạm Sun SPARC cũ.

What is the DB-50? - Definition

A DB-50 is a small computer system interface (SCSI) application connector with 50 pins arranged in three rows. One row sits above another, as follows:

Understanding the DB-50

DB-50 connectors were used for older SCSI devices such as Sun, Hewlett-Packard and Data General computers. The DB-50 connector is rarely used today, with the exception of older Sun SPARC stations.

Thuật ngữ liên quan

  • Small Computer System Interface (SCSI)
  • Hardware (H/W)
  • Personal Computer (PC)
  • Expansion Port (E_Port)
  • Interface (I/F)
  • Input/Output (I/O)
  • Scalable Processor Architecture (SPARC)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *