Default Values – Database

Định nghĩa Default Values - Database là gì?

Default Values - DatabaseGiá trị mặc định - Cơ sở dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default Values - Database - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Default Values - Database? - Definition

Understanding the Default Values - Database

Thuật ngữ liên quan

  • Record
  • Database Column
  • Database Row
  • Structured Query Language (SQL)
  • Database Model
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *