Desktop Administration (DA)

Định nghĩa Desktop Administration (DA) là gì?

Desktop Administration (DA)Quản lý máy tính để bàn (DA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Desktop Administration (DA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý máy tính để bàn (DA) đề cập đến quá trình triển khai máy trạm client và công nghệ. DA hệ thống triển khai bao gồm cài đặt, cấu hình, bảo trì và dịch vụ cung cấp tracking.DA quản lý an ninh hệ thống và hiệu suất cho các tổ chức mà không cần nhân viên quản trị hệ thống máy tính để bàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hỗ trợ DA và kết quả được xác định bởi các thành phần máy trạm quan trọng sau đây:

What is the Desktop Administration (DA)? - Definition

Desktop administration (DA) refers to client workstation deployment processes and technologies. DA system deployment includes installation, configuration, maintenance and tracking.DA services provide system security management and performance for organizations without desktop system administrator employees.

Understanding the Desktop Administration (DA)

DA support and outcome are determined by the following critical workstation components:

Thuật ngữ liên quan

  • Network Administrator
  • Network Administration
  • Desktop
  • Information Technology Asset Management (ITAM)
  • Network Software
  • Data Management
  • Electronic Waste (E-Waste)
  • Enterprise Application (EA)
  • Computer Support
  • Computer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *