NetWare Link (NWLink)

Định nghĩa NetWare Link (NWLink) là gì?

NetWare Link (NWLink)NetWare Link (NWLink). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NetWare Link (NWLink) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

NetWare Link (NWLink) là một thi Microsoft Windows của NetWare Internetwork Packet Exchange / giải mã gói Trao đổi Novell (IPX / SPX) giao thức. NWLink đóng vai trò như một gói giao thức vận chuyển định tuyến qua các mạng. Một cách độc lập, người dùng NWLink giao thức ngăn chặn truy cập vào mạng cài đặt và cấu hình data.Easy là lợi ích chính NWLink.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

NWLink kết nối máy chủ NetWare qua cổng dịch vụ cho NetWare hoặc dịch vụ khách hàng cho NetWare và cung cấp các giao thức truyền tải kết nối các hệ điều hành Windows để mạng IPX / SPX NetWare và hệ điều hành tương thích. NWLink hỗ trợ NetBIOS và Windows Sockets giao diện lập trình ứng dụng (API).

What is the NetWare Link (NWLink)? - Definition

NetWare Link (NWLink) is a Microsoft Windows implementation of Novell's NetWare Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) protocol. NWLink serves as a transport protocol packet routing via internetworks. Independently, the NWLink protocol prevents users from accessing network data.Easy installation and configuration are key NWLink benefits.

Understanding the NetWare Link (NWLink)

NWLink connects NetWare servers through the Gateway Service for NetWare or Client Service for NetWare and provides the transport protocol that connects Windows operating systems to IPX/SPX NetWare networks and compatible operating systems. NWLink supports NetBIOS and Windows Sockets application programming interfaces (API).

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Internetwork Packet Exchange (IPX)
  • Sequenced Packet Exchange (SPX)
  • Service Advertising Protocol (SAP)
  • Routing Information Protocol (RIP)
  • Structured Query Language (SQL)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Network Basic Input Output System (NetBIOS)
  • Netware Core Protocol (NCP)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *