Dial-Up Connection

Định nghĩa Dial-Up Connection là gì?

Dial-Up ConnectionKết nối quay số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dial-Up Connection - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kết nối dial-up sử dụng một dòng điện thoại tiêu chuẩn và modem analog để truy cập Internet với tốc độ truyền dữ liệu (DTR) lên đến 56 Kbps.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kết nối dial-up được thiết lập khi hai hoặc nhiều thiết bị thông tin liên lạc sử dụng một Public Switched Telephone Network (PSTN) để kết nối với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

What is the Dial-Up Connection? - Definition

A dial-up connection uses a standard phone line and analog modem to access the Internet at data transfer rates (DTR) of up to 56 Kbps.

Understanding the Dial-Up Connection

A dial-up connection is established when two or more communication devices use a public switched telephone network (PSTN) to connect to an Internet service provider (ISP).

Thuật ngữ liên quan

  • Dial-Up Networking (DUN)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Data Transfer Rate (DTR)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Cable Modem
  • High-Speed Dialup
  • Broadband
  • Virtual Private Dial-Up Network (VPDN)
  • Dial Other Internet Providers (DOIP)
  • Demon Dialer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *