Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)

Định nghĩa Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) là gì?

Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) là một bộ tiêu chuẩn vào năm 1997 và đưa vào sử dụng vào năm 1998 cho việc truyền tải của truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT). DVB-T là có khả năng truyền các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm thông tin nén kỹ thuật số, âm thanh kỹ thuật số, video kỹ thuật số, Moving Picture Experts Group (MPEG) và các dữ liệu khác với điều chế codec. DVB-T cung cấp một phương pháp tiên tiến của truyền so với truyền dẫn tương tự trước đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thời đại hiện nay, được truyền đi truyền hình được phát sóng từ tháp và sau đó cười rạng rỡ về nhà qua máy thu qua vệ tinh. Điều này cung cấp truyền hình vệ tinh dựa trên dễ dàng và đáng tin cậy. Nhưng đây không phải là phương pháp duy nhất được sử dụng để phát sóng truyền hình. Nhiều quốc gia đã thực hiện DVB-T, mà đã đổi thành nhiều tiêu chuẩn khác như DVB-H và DVB-T2. Cơ chế làm việc của DVB-T bao gồm những điều sau đây:

What is the Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)? - Definition

Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) is a standard set in 1997 and put into use in 1998 for the transmission of digital terrestrial television (DTT). DVB-T is able to transmit different kinds of data, including compressed digital information, digital audio, digital video, Moving Picture Experts Group (MPEG) and other data with codec modulation. DVB-T provides an advanced method of transmission compared to the previous analog transmission.

Understanding the Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)

In the present age, television transmissions are broadcast from towers and then beamed to homes via receivers passing through satellites. This provides easy and reliable satellite-based transmission. But this is not the only method used for television broadcast. Many countries have implemented DVB-T, which has reformed into many other standards such as DVB-H and DVB-T2. The working mechanism of DVB-T involves the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Video (DV)
  • Digital Video Broadcasting (DVB)
  • Digital Video Broadcasting-Satellite Second Generation (DVB-S2)
  • Digital Video Broadcasting - Handheld (DVB-H)
  • Video Conferencing
  • Personal Computer (PC)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *