Digital Visual Interface (DVI)

Định nghĩa Digital Visual Interface (DVI) là gì?

Digital Visual Interface (DVI)Digital Visual Interface (DVI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Visual Interface (DVI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DVI được thiết kế để truyền dữ liệu kỹ thuật số từ máy tính đến thiết bị hiển thị như màn hình LCD hoặc máy chiếu. Các dữ liệu được truyền luôn ở dạng nhị phân. Sau khi chuyển, mỗi điểm ảnh từ thiết bị nguồn được phản ánh theo cùng một cách đứng về phía màn hình. Đây là khác biệt so với các hệ thống tương tự, nơi tiếng ồn và sự suy giảm điện ảnh hưởng đến hình ảnh kết quả trên màn hình đầu ra. DVI cũng có khả năng để giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể. DVI tương thích với đa phương tiện độ nét cao giao diện (HDMI). Mặc dù DVI không hỗ trợ dữ liệu âm thanh trực tiếp, một số card đồ họa cung cấp dữ liệu nghe nhìn và cho phép một máy tính để gửi dữ liệu nghe nhìn từ DVI sang một màn hình độ nét cao, truyền hình sử dụng HDMI. Nếu DVI hoặc phần cứng máy tính không hỗ trợ dữ liệu như vậy, sau đó là một bộ chuyển đổi được sử dụng để kết hợp dữ liệu DVI với âm thanh kỹ thuật số hoặc analog.

What is the Digital Visual Interface (DVI)? - Definition

Understanding the Digital Visual Interface (DVI)

DVI was designed to transfer digital data from computers to display device such as LCD monitors or projectors. The transmitted data is always in binary form. After transferring, each pixel from the source device is reflected the same way on display side. This is different from analog systems, where noise and electric attenuation affects the resulting image on the output display. DVI also has the ability to reduce overall power consumption. DVI is compatible with high definition multimedia interfaces (HDMI). Although DVI does not support audio data directly, some video cards provide audio-visual data and enable a computer to send the audio-visual data from DVI to a high definition display or television using HDMI. If the DVI or computer hardware doesn’t support such data, then an adapter is used to combine the DVI data with digital or analog audio.

Thuật ngữ liên quan

  • DVI-To-VGA Adapter
  • Digital Video (DV)
  • Analog
  • High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Stereoscopic Imaging
  • Character Animation
  • Computer Animation
  • QuickTime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *