Disk Mirroring

Định nghĩa Disk Mirroring là gì?

Disk MirroringĐĩa Mirroring. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disk Mirroring - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đĩa mirroring là một kỹ thuật dùng để bảo vệ hệ thống máy tính từ mất dữ liệu và thiệt hại tiềm năng khác do lỗi của ổ đĩa. Trong kỹ thuật này, các dữ liệu được nhân đôi bởi được ghi vào hai hoặc nhiều ổ đĩa cứng, tất cả đều được kết nối với một card điều khiển đĩa. Nếu một ổ cứng bị lỗi, dữ liệu có thể được lấy từ các ổ đĩa cứng được nhân đôi khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đĩa mirroring là một hình thức sao lưu đĩa trong đó bất cứ điều gì được ghi vào một đĩa được đồng thời ghi vào một đĩa thứ hai. Điều này tạo ra khả năng chịu lỗi trong hệ thống lưu trữ quan trọng. Nếu một lỗi phần cứng vật lý xảy ra trong một hệ thống đĩa, dữ liệu không bị mất khi đĩa cứng khác gồm một bản sao chính xác của dữ liệu đó.

What is the Disk Mirroring? - Definition

Disk mirroring is a technique used to protect a computer system from loss of data and other potential losses due to disk failures. In this technique, the data is duplicated by being written to two or more identical hard drives, all of which are connected to one disk controller card. If one hard drive fails, the data can be retrieved from the other mirrored hard drives.

Understanding the Disk Mirroring

Disk mirroring is a form of disk backup in which anything that is written to a disk is simultaneously written to a second disk. This creates fault tolerance in the critical storage systems. If a physical hardware failure occurs in a disk system, the data is not lost, as the other hard disk contains an exact copy of that data.

Thuật ngữ liên quan

  • Disk Striping
  • Hard Disk Drive (HDD)
  • Backup
  • Controller Card
  • Data Mirroring
  • Database Mirroring
  • RAID 1E
  • Dynamic Disk
  • Memory Address
  • Alan Turing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *