Distributed Computing System

Định nghĩa Distributed Computing System là gì?

Distributed Computing SystemHệ thống Điện toán phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distributed Computing System - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tính toán phân tán là một khái niệm tính toán rằng, theo nghĩa chung nhất của nó, đề cập đến nhiều hệ thống máy tính làm việc trên một vấn đề duy nhất. Trong tính toán phân tán, một vấn đề duy nhất được chia thành nhiều phần, và mỗi phần được giải quyết bởi các máy tính khác nhau. Chừng nào các máy tính được nối mạng, họ có thể giao tiếp với nhau để giải quyết vấn đề. Nếu thực hiện đúng cách, các máy tính thực hiện như một thực thể duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về việc phân phối các nguồn lực trong một mạng máy tính không phải là mới. Đây lần đầu tiên bắt đầu với việc sử dụng các thiết bị đầu cuối nhập dữ liệu trên các máy tính mainframe, sau đó di chuyển vào máy tính mini và bây giờ là có thể trong máy tính cá nhân và kiến ​​trúc client-server với nhiều tầng.

What is the Distributed Computing System? - Definition

Distributed computing is a computing concept that, in its most general sense, refers to multiple computer systems working on a single problem. In distributed computing, a single problem is divided into many parts, and each part is solved by different computers. As long as the computers are networked, they can communicate with each other to solve the problem. If done properly, the computers perform like a single entity.

Understanding the Distributed Computing System

The idea of distributing resources within a computer network is not new. This first started with the use of data entry terminals on mainframe computers, then moved into minicomputers and is now possible in personal computers and client-server architecture with more tiers.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Intensive
  • Distributed Processing
  • Agent
  • 9P
  • Hyperscale Computing
  • Distributed Computing (DCI)
  • Tuple Space
  • Distributed Transaction
  • CAP Theorem
  • Minicomputer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *