Dominio Internet Inter-Orb Protocol

Định nghĩa Dominio Internet Inter-Orb Protocol là gì?

Dominio Internet Inter-Orb ProtocolDominio Internet liên Orb Nghị định thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dominio Internet Inter-Orb Protocol - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dominio Internet liên Orb Protocol (DIIOP) là CORBA (Common Object Request Broker Architecture) trên IIOP (Internet liên Orb Protocol). Nó cho phép các chương trình CORBA thuốc, bao gồm cả các chương trình dựa trên nền Java, để kết nối với Lotus Domino và thao tác cơ sở dữ liệu Domino.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dominio Internet liên Orb Nghị định thư cho phép các chương trình tương tác với Lotus Domino, mà là một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cần thiết để thực hiện nhiều chức năng thông qua một ứng dụng duy nhất. Các chức năng này bao gồm triển khai, tạo, kiểm tra và quản lý phân phối các ứng dụng đa ngôn ngữ bao gồm:

What is the Dominio Internet Inter-Orb Protocol? - Definition

Dominio Internet Inter-Orb Protocol (DIIOP) is CORBA (Common Object Request Broker Architecture) over IIOP (Internet Inter-Orb Protocol). It enables non-Corba programs, including Java-based programs, to connect to Lotus Domino and manipulate Domino databases.

Understanding the Dominio Internet Inter-Orb Protocol

Dominio Internet Inter-Orb Protocol allows programs to interact with Lotus Domino, which is a complete infrastructure required to do many functions through a single application. These functions include deploy, create, test and manage distributed multi-lingual applications including:

Thuật ngữ liên quan

  • Object Request Broker (ORB)
  • Lotus Domino
  • Object Management Group (OMG)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *