Electronic Audit Trail

Định nghĩa Electronic Audit Trail là gì?

Electronic Audit TrailĐiện Trail Kiểm toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Audit Trail - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đường mòn kiểm toán điện tử trong bối cảnh của hồ sơ y tế điện tử (EMR) được sử dụng vì những lý do sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Luật là vững chắc ở nơi đó người quản trị hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và nhân viên như đạo đức xung quanh hồ sơ y tế và bệnh nhân bảo mật. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hình phạt khổng lồ cũng như thời gian tù. những con đường mòn kiểm toán điện tử cho các điểm truy cập EMR nên được thiết kế để đảm bảo tuân thủ bảo mật và xác thực. Không chỉ có liên quan pháp luật HIPAA vô cùng quan trọng, nhưng các tổ chức chăm sóc sức khỏe đôi khi được yêu cầu của cơ quan y tế công cộng của tiểu bang và liên bang để thu thập dữ liệu chẩn đoán và dịch bệnh. Thời gian quy định cho điều này là thường tối thiểu và do đó hệ thống EMR cần phải được thiết kế với điều này trong tâm trí. Một sử dụng cho những con đường mòn kiểm toán dữ liệu là để theo dõi hồ sơ thanh toán y tế. hóa đơn y tế là cũng chắc chắn điện tử trước khi hồ sơ bệnh án. Nhưng họ đã trở nên quá tự động khi ghi chú tiến bộ điện tử, ghi chú phẫu thuật hoặc ghi chú điều trị xả vào hệ thống điện tử, mã cho việc chẩn đoán hoặc thủ tục được tự động gửi đến bộ phận thanh toán. những con đường mòn kiểm toán điện tử cũng có thể được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu y học cho dữ liệu thu thập và thuốc thử phản ứng bất lợi sẵn sàng hòa giải với một tính năng at-a-lướt qua như một đường mòn kiểm toán.

What is the Electronic Audit Trail? - Definition

An electronic audit trail in the context of electronic medical records (EMR) is used for the following reasons:

Understanding the Electronic Audit Trail

Laws are firmly in place that guide healthcare administrators and staff as to ethics surrounding medical records and patient confidentiality. Failure to do so can result in hefty penalties as well as jail time. Electronic audit trails for EMR access points should be designed to ensure confidentiality compliance and authentication. Not only are related HIPAA laws extremely important, but health care organizations are sometimes required by state and federal public health agencies to gather data diagnoses and disease outbreaks. The time allotted for this is usually minimal and so EMR systems need to be designed with this in mind. Another use for data audit trails is to track medical billing records. Medical bills were undoubtedly electronic well before medical records. But they have become so automated that when electronic progress notes, surgical notes or discharge treatment notes enter the electronic system, the code for the diagnosis or procedure is automatically sent to the billing department. Electronic audit trails can also be utilized for medical research purposes to collect data and to readily reconcile trial medication adverse reactions with an at-a-glance feature such as an audit trail.

Thuật ngữ liên quan

  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Audit Trail
  • Health Informatics (HI)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *