Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative)

Định nghĩa Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative) là gì?

Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative)Electronic Business Initiative XML (Initiative uebXML). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sáng kiến ​​ebXML là nhằm mục đích cung cấp một nền tảng kỹ thuật mở thông qua đó XML có thể được áp dụng một cách đáng tin cậy và được chuẩn hóa để phục vụ giao dịch kinh doanh điện tử trong tất cả các loại ứng dụng. Các loại này được ứng dụng để ứng dụng, ứng dụng sang người khác và người này sang giao dịch ứng dụng.

What is the Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative)? - Definition

Understanding the Electronic Business XML Initiative (uebXML Initiative)

The ebXML initiative is aimed at providing an open technical platform through which XML can be applied in a reliable and standardized manner to serve electronic business transactions in all application categories. These categories are application to application, application to person and person to application transactions.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Business XML (ebXML)
  • Organization For The Advancement Of Structured Information Standards (OASIS)
  • Electronic Data Interchange (EDI)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Simple API For XML (SAX)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *