Electronic Medication Administration Records (eMAR)

Định nghĩa Electronic Medication Administration Records (eMAR) là gì?

Electronic Medication Administration Records (eMAR)Thuốc điện tử Cục Quản lý hồ sơ (Emar). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Medication Administration Records (eMAR) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Electronic Medication Administration Records (eMAR)? - Definition

Understanding the Electronic Medication Administration Records (eMAR)

Thuật ngữ liên quan

  • IT Healthcare
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Software
  • E-Prescribing (eRx)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • Quality Assurance (QA)
  • Operating System (OS)
  • Data Entry
  • Electronic Audit Trail

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *