Emoji

Định nghĩa Emoji là gì?

EmojiEmoji. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Emoji - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một biểu tượng cảm xúc là một biểu tượng nhỏ có thể được đặt inline với văn bản. Cái tên "biểu tượng cảm xúc" xuất phát từ cụm từ tiếng Nhật "e" (絵) và "Moji" (文字), nghĩa là "nhân vật ảnh."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Emoji? - Definition

An emoji is a small icon that can be placed inline with text. The name "emoji" comes from the Japanese phrase "e" (絵) and "moji" (文字), which translates to "picture character."

Understanding the Emoji

Thuật ngữ liên quan

  • Email Bomb
  • Emoticon

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *