Emulation

Định nghĩa Emulation là gì?

Emulationthi đua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Emulation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ "thi đua" xuất phát từ động từ "thi đua", mà phương tiện để bắt chước hoặc sao chép. Do đó, thi đua máy tính là khi một người bắt chước hệ thống hoặc tái tạo một hệ thống khác. Điều này có thể được thực hiện bằng phần cứng, phần mềm, hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, vì phần cứng là tốn kém để tái sản xuất, hầu hết thi đua được thực hiện thông qua phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Emulation? - Definition

The term "emulation" comes from the verb "emulate," which means to imitate or reproduce. Therefore, computer emulation is when one system imitates or reproduces another system. This can be done using hardware, software, or a combination of the two. However, since hardware is expensive to reproduce, most emulation is done via software.

Understanding the Emulation

Thuật ngữ liên quan

  • Emoticon
  • Encoding

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *